Ενημερωθείτε για τις νέες δράσεις ΕΣΠΑ και τις λύσεις που σας προσφέρει η MetNet
espa_heaters_hero_1

Στόχος της Δράσης

Η δράση με τίτλο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου» αφορά στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων της εστίασης, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. Με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς χώρους και τη λειτουργία των εξωτερικών νόμιμα χρησιμοποιούμενων χώρων, όπου ο καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις για την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου.

Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (60.000.000€). Εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων των εγκεκριμένων αιτήσεων, θα αυξηθεί μέχρι να πετύχει την πλήρη κάλυψή τους.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι :
  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
   Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10
  • 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας
   Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20
  • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών
   Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 40 του ν.4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν.1407/2013, όπως αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της Πρόσκλησης της Δράσης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες Δημόσιων Οργανισμών.

Επιλέξιμες Δαπάνες – Προϋπολογισμός Προτάσεων

 1. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραέριο, ηλεκτρικά, φυσικό αέριο, πάνελ υπερύθρων, αλογόνο ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.
 2. Η Δράση προβλέπει την επιχορήγηση της προμήθειας ενός θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς χώρων (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ κλπ.), καθώς και των παραχωρημένων με βάση την αίτηση που έχει υποβάλει ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 65 του ν.4688/2020 και μέχρι εκατό ευρώ (100€) για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των τ.μ. δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων.
 3. Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01.02.2020 και εντεύθεν και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτεται από τη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ από τους προαναφερθέντες, κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του προς χρηματοδότηση.
 4. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για έναν χώρο εστίασης ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €).
 5. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης») από κάθε ενίσχυση που έχει λάβει ή θα λάβει δυνάμει του Κανονισμού 1407/2013 την τελευταία τριετία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της παρούσας Δράσης, υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση, δεν δύναται να υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€).

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Έναρξη Υποβολών: 4 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00

Λήξη Υποβολών: 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://heating-devices.mindev.gov.gr

Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο των εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει και για τις οποίες προμηθεύεται θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου.

Πριν από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια και αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

espa_providers

Διαδικτυακός Τόπος: https://exoikonomo2020.gov.gr/