Ενημερωθείτε για τις νέες δράσεις ΕΣΠΑ και τις λύσεις που σας προσφέρει η MetNet
espa_eksoikonomisi

Στόχος του Προγράμματος:

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων σε ωφελούμενους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης:

Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ ανέρχονται σε περίπου 850εκ.€ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών κεφαλαίων αναμένεται να ανέλθει στο 1,7δισ.€

Επιλέξιμες κατοικίες/Δικαιούχοι:

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

 

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για μια κατοικία είναι:

 • Να υφίσταται νόμιμα
 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Δικαιούχοι:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

Ποσοστά επιχορήγησης ανά τύπο επιλέξιμης κατοικίας και εισοδήματος:

Επιχορήγηση μεμονωμένου διαμερίσματος και μονοκατοικίας

pinakas_1

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούμενοι του Προγράμματος. Οι ωφελούμενοι των κατηγοριών 1-5, ανάλογα με το εισόδημά τους καθώς και την ενεργειακή βαθμίδα στην οποία κατατάσσεται η κατοικία τους, λαμβάνουν το αντίστοιχο ποσοστό επιχορήγησης επί του τελικού επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού των παρεμβάσεών τους. Για το υπόλοιπο ποσό των παρεμβάσεων, έως το 100% του τελικού επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού, υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με πλήρη επιδότηση επιτοκίου.

(1)Σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται ενεργειακό premium +10%.)

Επιχορήγηση πολυκατοικίας τύπου Α – Β

pinakas_2

Για αιτήσεις πολυκατοικίας το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσό των παρεμβάσεων έως το 100% του τελικού επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με πλήρη επιδότηση επιτοκίου.

Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών καθώς και πολυκατοικιών τύπου Α’: Αναβάθμιση 3 ενεργειακών κατηγοριών σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση (Α’ΠΕΑ) (χωρίς να υπολογίζονται τα Φ/Β)
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β’: Δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος

Ανώτερος Προϋπολογισμός Αιτήσεων:

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο: 1,2€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh), όπως αυτό προκύπτει από το Α Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, οι ακόλουθες λοιπές δαπάνες:

 1. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και τη συμπλήρωση των εντύπων Πρότασης Παρεμβάσεων και Καταγραφής Παρεμβάσεων.
 2. Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου.
 3. Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων.
 4. Για πολυκατοικίες τύπου Α/Β, η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το άθροισμα του ανώτατου προϋπολογισμού επιλέξιμων παρεμβάσεων και του ανώτατου προϋπολογισμού λοιπών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 

 • ✔Τις €50.000 για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α’
 • ✔Τις €80.000 για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β’

 

Δυνατότητα πολλών αιτήσεων ανά ωφελούμενο:

Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αίτησης, για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες στο πλαίσιο των προϋποθέσεων για την υποβολή αιτήσεων και του συνόλου της επιχορήγησης.

Στην περίπτωση που το ωφελούμενο-φυσικό πρόσωπο κάνει παραπάνω από μία αίτηση, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €100.000 στο σύνολο των αιτήσεών του.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Παρεμβάσεων:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 3. Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης
 4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
 5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης-αυτονόμησης ενέργειας

Τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης φαίνονται παρακάτω:

pinakas_3
pinakas_4
pinakas_5
pinakas_6
pinakas_7

Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατάταξης του ακινήτου. Ωστόσο, δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων:

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).

Υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης:

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού του Προγράμματος, ήτοι 850εκ ευρώ.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος. Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα, η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ορίζεται διαδοχικά ανά Περιφέρειες:

pinakas_8
espa_providers

Διαδικτυακός Τόπος: https://exoikonomo2020.gov.gr/